Algemene voorwaarden en privacy policy

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

 1. Wood Art by Tom: de uitvoerder van de Overeenkomst en aanbieder van werk gemaakt door Wood Art by Tom
 2. Klant: De wederpartij die met Wood Art by Tom een Overeenkomst aangaat
 3. Overeenkomst: afspraak tussen Klant en Wood Art by Tom voor het uitvoeren van besproken werkzaamheden of leveren van besproken product.
 4. Product: een door Wood Art by Tom gemaakt en/of aangeboden artikel of dienst.
 5. Handwerk: het maken of bewerken van een Product zonder gebruik van computer gestuurde machines.
 6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 7. Schriftelijk: elke vorm van tekst en daarmee dus ook tekst die is verzonden langs elektronische weg als e-mail, berichten in verschillende applicaties of berichtendiensten

Artikel 2: Identiteit van Wood Art by Tom

Wood Art by Tom
Duinendaal 16
5281AP Boxtel
E-mailadres: info@woodartbytom.nl
KvK-nummer 71259368
BTW-nummer NL001583926B53

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke van Wood Art by Tom en op elke totstandgekomen Overeenkomst tussen Wood Art by Tom en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Klant langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Wood Art by Tom zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Eventuele afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze specifieke voorwaarden boven de Voorwaarden.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Wood Art by Tom gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wood Art by Tom niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Wood Art by Tom de prijs garandeert;
  • of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
  • de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5: De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wood Art by Tom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wood Art by Tom is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wood Art by Tom passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Wood Art by Tom daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wood Art by Tom zal bij het Product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Wood Art by Tom waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 6: Herroepingsrecht en ruilen

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Wood Art by Tom bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Wood Art by Tom retourneren, conform de door Wood Art by Tom verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Ruilen valt onder het herroepingsrecht. Mocht de Klant een ander artikel terug willen dan dient de Klant dit duidelijk aan te geven.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Wood Art by Tom dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Wood Art by Tom kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Wood Art by Tom dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Wood Art by Tom tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wood Art by Tom geen invloed heeft;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Wood Art by Tom producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wood Art by Tom geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wood Art by Tom dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10: Conformiteit en Garantie

 1. Wood Art by Tom staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat Wood Art by Tom er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Wood Art by Tom, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Wood Art by Tom kan doen gelden.

Artikel 11: Levering en uitvoering

 1. Wood Art by Tom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Wood Art by Tom kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal Wood Art by Tom geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wood Art by Tom het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wood Art by Tom zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Klant. Bij terugbetaling zal het bedrag exclusief verzendkosten (€ 7,25) worden teruggeboekt naar de Klant.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wood Art by Tom tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Wood Art by Tom bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan Klanten mag in Voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wood Art by Tom te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Klant heeft Wood Art by Tom behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13: Klachtenregeling

 1. Klachten over geleverde Producten dienen door de Klant in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van het betreffende Product schriftelijk te worden gemeld aan Wood Art by Tom. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wood Art by Tom in staat is adequaat te reageren.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wood Art by Tom, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Wood Art by Tom ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wood Art by Tom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14: Geschillen

Op Overeenkomsten tussen Wood Art by Tom en de Klant waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende bepalingen:

Artikel A: Natuur-producten en -processen

 1. Wood Art by Tom maakt veelal gebruik van houten materialen. Aangezien dit een natuurproduct is, is geen één Product hetzelfde en kan uiterlijk om deze reden enigszins afwijken.
 2. Als gevolg van invloeden van buitenaf zoals luchtvochtigheid, direct zonlicht en temperatuur kan hout verkleuren en werken en daarmee ook scheuren vertonen. Wood Art by Tom kiest, bewerkt en behandelt elk Product zelf en met zorg, echter kan Wood Art by Tom geen garantie geven op natuurlijke processen.
 3. De Klant wordt verzocht om het geleverde Product niet in direct zonlicht of op een verwarming te plaatsen om in voorgaand lid genoemde redenen. 

Artikel B: Handwerk

De meeste Producten van Wood Art by Tom zijn gemaakt door middel van Handwerk of met de hand samengesteld tenzij anders aangegeven. Hierdoor zullen kleine verschillen tussen producten onderling of bijbehorende onregelmatigheden ontstaan. Dit valt daarmee dan ook buiten de garantie.

Privacy Policy

Postadres:
Wood Art by Tom
Duinendaal 16
5281AP Boxtel

E-mail: info@woodartbytom.nl

Inschrijfnummer KvK: 71259368
BTW-nummer: NL001583926B53

Uw gegevens
De gegevens die u invult op de website www.woodartbytom.nl via een contact formulier of via de shop, gebruikt Wood Art by Tom om contact met u op te nemen over uw vraag of de status van uw bestelling. Daarnaast worden deze gegevens, indien van toepassing, gebruikt voor het opstellen en sturen van een factuur of om een bestelling aan u te leveren. Het gaat hierbij om uw NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens. Eventueel meegestuurde bestanden via de website worden gebruikt voor het maken van een door u gekozen product.
De gegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van uw bestelling en de betaling hiervan zoals hieronder is opgenomen.

Betalingsgegevens
Betalingen via de website worden afgehandeld via het platform Mollie. Mollie verwerkt Persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de bescherming van Betaalgegevens die zij in bezit hebben. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Mollie zal Persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening, in verband met wettelijke verplichtingen, en ter waarborging van de veiligheid en integriteit van onder meer haar organisatie en de financiële sector. Voor de verwerking van Transacties en uitbetalingen werkt Mollie samen met verschillende financiële instellingen en deelt Mollie Persoonsgegevens met financiële instellingen.

Mollie zal Persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking stellen in het kader van haar dienstverlening.

Verzenden
Voor het verzenden gebruikt Wood Art by Tom het platform SendCloud. Zij verwerken de benodigde persoonsgegevens alleen voor de zendingen en delen deze met de verzendservices (PostNL en DPD in dit geval), voor het uitvoeren van de overeenkomst: het leveren van uw bestelling. SendCloud heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. SendCloud zal Persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking stellen in het kader van haar dienstverlening. 

Webwinkel

De webshop van Wood Art by Tom is gemaakt met WooCommerce. WooCommerce gebruikt uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren en verbeteren van hun dienstverlening. Hieronder valt het verwerken van en communiceren over uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden door WooCommerce beveiligd opgeslagen. In het kader van voorgaande kan WooCommerce gegevens delen met derden.

Webhosting en e-mail
Wood Art by Tom neemt webhosting- en emaildiensten af van XEL Media. Voor zover XEL persoonsgegevens verwerkt namens Wood Art by Tom, gebruikt XEL uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het gebruik van deze gegevens heeft slechts tot doel een zo volledig mogelijke service en dienstverlening te kunnen bieden. Binnen de XEL bedrijfsvoering zijn uw gegevens daarom alleen toegankelijk ten behoeve van de goede en behoorlijke bedrijfsvoering. Onder geen enkele voorwaarde zal XEL deze gegevens aanwenden voor een ander doel.
XEL behandelt ook het e-mail verkeer voor Wood Art by Tom. XEL bewaart aan Wood Art by Tom gestuurde berichten via de website op de servers, totdat Wood Art by Tom deze e-mail ophaalt of verwijdert. XEL neemt, zonder werkgerelateerde reden, geen notie van de inhoud van deze e-mails en of gegevens en zal deze nooit gebruiken met de intentie deze gegevens commercieel te exploiteren, of met deze gegevens een database op te stellen ten behoeve van marketing campagnes van derden.

Beveiliging gegevens
www.woodartbytom.nl beschikt over een SSL-certificaat, te herkennen aan de “s” in https:// en het slotje in de adresbalk van de internetbrowser. Hiermee worden uw ingevulde gegevens versleuteld verstuurd en dus beschermd.
Alle gegevens die bij Wood Art by Tom binnen komen, wordt bewaard op een beveiligde manier door middel van wachtwoorden in het geval van digitale gegevens, of achter slot in het geval van uitgeprinte versies zoals facturen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door www.woodartbytom.nl worden verwerkt met het doel de dienstverlening van Wood Art by Tom verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wood Art by Tom bewaart uw gegevens zolang het nodig is om uw vragen of bestellingen af te handelen, of totdat u aangeeft om de gegevens te verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Wood Art by Tom facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Wood Art by Tom dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Inzage
U kunt een verzoek doen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Wood Art by Tom u op het bij Wood Art by Tom bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wood Art by Tom behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Cookies

Wood Art by Tom maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarvoor is wel uw toestemming nodig.

Functionele Cookies: Wij gebruiken onder andere cookies voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Marketing Cookies: Deze worden door derden geplaatst voor het tonen van eventuele advertenties gebaseerd op uw persoonlijke interesses.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan dan wel zijn dat enkele functies op de website niet meer werken.

Onvoorziene cookies: Het kan voorkomen dat er Cookies door derden worden geplaatst waarvan wij niet op de hoogte zijn. Kom je op onze website cookies tegen die niet in ons overzicht te vinden zijn, stuur dan een e-mail naar info@woodartbytom.nl. Eventueel kun je ook direct met de aanbiedende partij contact opnemen over de inhoud en reden voor het plaatsen van de cookies.